Yotto

Een kwadriljoen
1 miljoen = 106 = 1.000.000
1 biljoen = miljoen maal miljoen = 1012
1 triljoen = biljoen maal miljoen = 1018
1 kwadriljoen = triljoen maal miljoen = 1024
1 kwadriljoen = 1.000.000. 000.000. 000.000. 000.000

Zoals mega het voorvoegsel is voor miljoen,
zo is yotta het voorvoegsel voor 1024.

Een yotto
Definitie: één yotto van een stof bevat één kwadriljoen moleculen.

Aantal yotto
Bekijk nu een bepaalde hoeveelheid gas. Het gas bevat N moleculen.
N stelt een zeer groot getal voor, bijvoorbeeld 2632 triljoen of 4,8 kwadriljoen.

Afspraak: als N = n × 1024, dan is er n yotto gas aanwezig.
De moleculen hebben elk massa m.
Dan is de massa van het gas = mgas = m × N = m × n × 1024

Zo bevat 5,7 yotto zuurstof 5,7 kwadriljoen moleculen zuurstof.
5,7 yotto suiker bevat ook 5,7 kwadriljoen moleculen.
8 yotto NaCl bevat 8 yotto ionen Na+ en 8 yotto ionen Cl-.

De yotto is een rationele vervanging van de mol, die 0,602... yotto is.

Als u de consequenties van de introductie van de yotto
voor de chemische berekeningen wilt zien, sla dan dit menu over.

Maak anders een menukeus:

Hoofdstukken van thermo en yotto Ideale gassen en definitie van thermo.html Home
Vergelijken met waterstof
Waterstof heeft de lichtste moleculen.
Elk waterstofmolecule heeft een massa van 3,32 kwadriljoenste gram.
Een yotto waterstof heeft dan een kwadriljoen maal zo grote massa en dat is 3,32 gram.
Het lijkt handig om de massa's van de moleculen van allerlei stoffen te vergelijken met
de lichtste moleculen, met die van waterstof dus.

In deze en de volgende paragrafen gebruiken we suiker steeds als voorbeeld-stof.
De moleculen van suiker hebben een 171 maal zo grote massa als de moleculen van waterstofgas.
Een yotto suiker heeft dan een massa van 171 × 3,32 gram = 568 gram.

Er zitten twee adders onder het gras
Adder 1: een waterstofmolecuul bestaat uit twee waterstofatomen,
die (op aarde) zelden los voorkomen.
Adder 2: helaas zijn niet alle waterstofmoleculen precies hetzelfde.
Dat heeft iets met isotopen te maken. Omdat koolstof maar als één isotoop voorkomt, heeft men koolstofatomen als maat gekozen. Daarom bekijken we nu koolstof.

Vergelijken met Koolstof
Koolstof bestaat vrijwel uit slechts één soort isotoop.
Dat maakt nauwkeurig vergelijken van massa's van moleculen een stuk gemakkelijker.
De massa van een koolstofatoom is 12 maal zo groot als een waterstofatoom.
Dat verklaart het voorkomen van het getal 12 in de volgende afspraak.

Relatieve molecuulmassa
Er is afgesproken, dat de relatieve molecuulmassa van suiker 12 × de massa van een
suikermolecuul gedeeld door de massa van een koolstofatoom is. De relatieve molecuulmassa wordt afgekort met Mrel.
Mrel(suiker) = 342.Mrel
De Mrel van allerlei stoffen staan in tabellen.

De chemische massa-eenheid
De massa van een kwadriljoen koolstofatomen kan men heel nauwkeurig meten.
Op grond van die meetwaarde spreken we dit af:
De chemische massa-eenheid is de massa van een yotto koolstof gedeeld door 12.
De waarde ervan is 1,66... gram.
Die waarde kun je opvatten als een getal, dat in een tabel met natuurconstanten behoort te staan.
Het symbool is Mchem.
Kortweg dan: Mchem = 1,66... gram.
Die 1,66... gram is precies een kwadriljoen maal de atomaire massa-eenheid. Zie je tabellenboek.

De yottomassa van suiker
De massa van een yotto suiker = de yottomassa van suiker = M(suiker)
= de relatieve molmassa van suiker maal de chemische massa-eenheid.
Afgekort: M(suiker) = Mrel(suiker) × Mchem.
M(suiker) = 342 × 1,66 g = 568 gram.

De massa van suiker
De relatieve molecuulmassa van suiker = Mrel(suiker) = 342,
dus de massa van 1 yotto suiker is 342 × 1,66 gram = 568 gram.
Als we 4,00 yotto suiker zouden hebben, dan is de massa daarvan 4,00 × 568 gram = 2,27 kg.

Als het aantal yotto in het algemeen n is, dan is: m(suiker) = M(suiker) × n
Dit alles wordt toegepast in het thema Thermo bij Fysica


Chemie
Wetenschappen