Bestaat GOD?


Monotheïsten

Joden, Christenen en Islamieten geloven in het bestaat van één GOD.
Geloven betekent in dit verband een rotsvaste overtuiging hebben.
De gelovigen zijn monotheïsten. Agnosten zijn twijfelaars, ze weten niet of GOD bestaat.
Atheïsten geloven ook, namelijk dat het heelal geen Almachtige kent.

Zijn wij mensen wel of niet geschapen?

Vijf opties
Glashard feit is, dat wij mensen bestaan. Daar kan niemand omheen.
Dat betekent zuiver logisch gezien
optie 1: òf een intelligentie heeft ons geschapen;
optie 2: òf we hebben onszelf geschapen;
optie 3: òf we hebben altijd al bestaan, zonder begin.
optie 4: òf we zijn uit iets primitiefs geëvolueerd op grond van toeval.
optie 5: òf we zijn uit iets primitiefs geëvolueerd op grond van selectie.
Andere mogelijkheden dan 1 t/m 5 zijn er niet.

Optie 3
Er is geen enkel bewijs en geen enkele aanwijzing, dat we het eeuwige leven hebben.
We zijn geboren en we zullen sterven, onze enige zekerheden.
In de tijd van de dino's waren er echt geen mensen,
ook al doet de filmindustrie je dat geloven.
Niemand gelooft in de mogelijkheid van altijd al bestaan hebben.
Die optie kunnen we dan uitsluiten.

Optie 2
We zouden onszelf geschapen hebben. Dan zijn de enige mogelijkheden:
Optie 6: we bestonden al voor we onszelf geschapen had.
Optie 7: we bestonden nog niet voor we onszelf geschapen hadden.

Bij optie 6: als we in optie 2 geloven, namelijk, dat we onszelf geschapen hebben,
dan hoefden we onszelf niet te scheppen, want we bestonden al.
Dat betekent: òf optie 6 is onjuist òf we hadden het eeuwige leven.
We zagen al, dat we niet het eeuwige leven hebben (zie ook optie 3),
dus blijkt als enige mogelijkheid over, dat optie 6 fout is.
Gaan we nog steeds uit van de juistheid van 2, dan moet optie 7 correct zijn.

Bij optie 7: als we nog niet bestonden voordat we onszelf geschapen hadden,
kònden we onszelf niet scheppen. Dan is optie 7 fout. Maar dan is optie 2 ook fout.

Voorlopige samenvatting We hebben alleen nog de volgende mogelijkheden over:
optie 1: òf een intelligentie heeft ons geschapen;
optie 4: òf we zijn uit iets primitiefs geëvolueerd op grond van toeval;
optie 5: òf we zijn uit iets primitiefs geëvolueerdop grond van selectie.

Optie 4
De natuur neigt altijd naar de vorming van chaos, nooit naar spontane ordening. Op grond van zuiver
statistische overwegingen is de schepping van mens en dier door toeval uitermate onwaarschijnlijk
De statistici berekenden wachttijden die vele malen de door astronomen vermoede leeftijd van het
heelal zijn. Vooral de kringprocessen die in een mens plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de
citroenuurcyclus, maken toevalsschepping zo onvoorstelbaar onwaarschijnlijk.
Hoewel bij het blinde toeval de kans op schepping niet volmaakt nul is,
moeten we toch deze mogelijkheid uitsluiten.

Optie 5
We zouden uit iets primitiefs zijn geëvolueerd op grond van selectie.
Hier geldt hetzelfde argument als hiervoor. Primitieve wezens kunnen zelf niet ‘sturen’.
De selectie wordt hier ook door het toeval bepaald. Niettemin kan de kans nu iets groter zijn
dan wanneer alleen toeval een rol zou spelen.
Het is dan nog steeds uitermate onwaarschijnlijk, dat we uit iets primitiefs geëvolueerd zijn
op grond van selectie. Bovendien blijft de vraag over: wie of wat stuurt?

Onze enige bestaansmogelijkheid is dan de schepping, al of niet ineens.
Hiermee is volgens strakke logica glashard bewezen, dat we zijn geschapen.
Wetenschappelijker kan het niet.
Die intelligentie die dat gepresteerd heeft noemen we GOD.
Hij is de beste topwetenschapper.

Bijbelse overwegingen

In de eerste vijf bijbelboeken laat de GOD van Israël zich goed kennen.
Wat zijn persoonlijkheidseigenschappen betreft:
 • Hij is volledig betrouwbaar, je kunt altijd op Hem rekenen,
 • Hij is als een koning, die uitvoerbare wetten uitvaardigt en die Hij handhaaft en
  Hij geeft de strafmaat erbij ingeval van overtreding.
 • Hij stelt zijn wetten niet bij, omdat de mensen zich er niet aan houden.
  Je weet dan altijd precies waar je aan toe bent.
  De wetten zijn dus niet mode-gevoelig.
 • Hij geeft de motivatie om zijn wetten na te leven:
  een geweldige beloning van een goed leven hier op aarde (zegeningen) als je de wetten naleeft en
  ernstige straffen (vervloekingen) als je een loopje met Hem neemt.
 • Hij is liefdevol, Hij is als een vader die van zijn kinderen houdt.
 • Hij is streng, Hij kan zelfs laaiend van woede zijn,
  Hij is consequent en toch barmhartig en zelfs verbazingwekkend vergevingsgezind.
 • Hij doet recht aan de wees en de weduwe.
 • Hij schenkt de vreemdeling Zijn liefde door hem brood en kleding te geven.
Wat het Zijn metafysieke mogelijkheden betreft:
 • Hij is niet aan tijd en plaats gebonden.
 • Hij kan onvoorstelbare wonderen verrichten
Deze laatste eigenschappen zijn enigermate te 'begrijpen', aannemelijk te maken
door te veronderstellen, dat GOD meerdimensionaal is.
De discussie hierover voert hier te ver, omdat wij slechts driedimensionaal zijn.

In bijbelse tijden heeft GOD zich meermalen op enigerlei wijze aan mensen gemanifesteerd. Hij sprak
ooit een gemeenschap dermate luid toe, dat iedereen bang was om door het geluid te sterven. Dat was
tijdens de uittocht uit Egypte (bijbelboek Exodus). Mozes kon en mocht regelrecht met GOD converseren.
In die tijd was GOD probleemloos een (h)erkenbare realiteit. Zijn verschijningen en optredens bij de
Israelieten is voortdurend van generatie op generatie doorgegeven. Naast de schriftelijke
getuigenissen in de bijbel bestaat er ook een uitgebreide mondelinge overdracht van kennis die
ondubbelzinnig en betrouwbaar het bestaan van GOD erkent, doordat die kennisoverdracht met de grootste
mate van nauwkeurigheid plaatstvond.
Na de bijbelse periode werd GOD voor de gelovigen een metafysische realiteit. (Zie hierna.)

Atheïsten
Atheïsten geloven merkwaardig genoeg ook, namelijk dat het heelal geen Almachtige kent. Zij hebben
geen enkel rationeel bewijs van hun gelijk, noch is er een traditie waarop zij terug kunnen vallen.
Ooit zei iemand: “Goddank ben ik atheïst".

Metafysische verschijnselen

Wat zijn dat? In en rond de aarde bevindt zich een zwaartekrachtveld. Met geen enkel zintuig is het waar te nemen.
Ook magnetische en elektrische velden zijn niet regelrecht waarneembaar.
Deze drie soorten velden moeten als metafysische verschijnselen beschreven worden.

Gevolgen van metafysische verschijnselen
Geen verstandig mens twijfelt echter aan het bestaan van die velden, want hun effecten zijn wel
waarneembaar.
Als een voorwerp van zekere hoogte wordt losgelaten,
zal het zwaartekrachtveld zorgen voor een versnelde beweging van dat voorwerp naar de aarde. Door
naar die beweging te kijken weet ik, dat het metafysische zwaartekrachtveld bestaat. Door een
elektrische lading in het elektrische veld los te laten, is door het waarnemen van de versnelde
beweging van die lading is vast te stellen, dat ook het metafysische elektrische veld een realiteit
is. Gelijksoortig zal een losgelaten kompasnaaldje in een magneetveld de realiteit van dat veld
verraden.

Ultravioletstraling is metafysisch, want met geen enke zintuig kan ik het waarnemen. De
gevolgen van de aanwezigheid wel. Ultravioletstraling maakt blind als de ogen te lang bestraald
worden. Ultravioletstraling werkt in op een filmpje.
Er is zelfs een UV-filter nodig om de
hinderlijke verblauwing op de film te voorkomen. Ultravioletstraling maakt de huid bruin. Geen mens
twijfelt aan het bestaan van ultravioletstraling.

Enige paragrafen terug is GOD metafysisch verklaard.
De enige manier om aan te tonen dat Hij bestaat is te kijken naar de waarneembare effecten die Hij
veroorzaakt volgens dezelfde methode die we gebruikten voor het fysische aspect van de drie genoemde
metafysische velden en de metafysische ultravioletstraling.

Enige effecten, die de metafysische GOD heeft veroorzaakt
 • Hij schiep hemel en aarde. Of Hij dat in zes dagen deed of in zoveel miljard jaar is niet relevant.
  Hij schiep in wezen alles en daar gaat het om. Dat verdient hoe dan ook respect.
  Een feit is dat we al eeuwenlang dankzij de schepping een dag in de week vrij hebben!
 • Hij gaf de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jacob een verzameling leefregels die bij
  uitvoering ervan een zeer hoge moraal en een gelukkig en veilig leven garandeerde.
  De Israëlieten handhaven die regels al minstens drieduizend jaar onafgebroken, zelfs terwijl dat
  betrekkelijk kleine volk over de hele wereld verspreid is.
 • Nog steeds kunnen we regelmatig bij planten, dieren en mensen Zijn wonderen waarnemen maar je
  moet het wel willen zien.
Wat gebeurt er met je als je dood gaat?
Is er niets na de dood? Is het absoluut over en uit?
Reïncarneer je?
Kom je in de hemel, de hel of een tussenstation, het vagevuur?
Kom je in een geestenwereld?
Het is een feit dat er nooit iemand uit de dood is opgestaan en
die ook nog eens getuigde wat er na de dood was.
Er zijn dus geen geschikte getuigen.
Het enige zintuiglijk waarneembare als iemand sterft is
het uitblazen van de laatste adem, het stoffelijk overschot met de kenmerken van de dood,
de acte van overlijden, de erfenis en het verdriet en verwerking van de nabestaanden.
Daarom is alles wat we er wetenschappelijk over menen te weten geen weten maar gissen, hopen.

Is er niets na de dood?
Eén van de aspecten van overlijden is, dat de overledene de beschikking over al zijn biologische
functies kwijt is, in het bijzonder over zijn zintuigen, sensibele zenuwen, die signalen van de
zintuigen naar de hersenen brengen, zijn motorische zenuwen, die de spieren aanstuurden en dus de
bloedsomloop en de hersenen. De scepticus kan dan maar één conclusie trekken:
de dode kan niets meer waarnemen of denken en alleen de stoffelijke resten, de eventuele nakomelingen
en de herinneringen aan de persoon blijven over. Verder is er niets. Over en uit.

Enige bijbelteksten die mogelijk aanwijzingen over geesten geven
In het bijbelboek Genesis hoofdstuk regels 33-37
33 En hij herkende het en zei: Het is het kleed van mijn zoon; een wild dier heeft hem verslonden;
Jozef is stellig verscheurd. 34 En Jakob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen en
treurde lange tijd over zijn zoon. 35 Al zijn zonen en al zijn dochters deden hun best hem te troosten
maar hij weigerde zich te laten troosten, en zei: Neen, rouw dragend zal ik tot mijn zoon in het
dodenrijk neerdalen. En zijn vader beweende hem.

In het bijbelboek Genesis hoofdstuk 42
Mijn zoon gaat niet met u mee, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven; overkomt hem
een ongeluk op de weg die gij gaan zult, dan zult gij mijn grijze haar met verdriet in het
dodenrijk doen nederdalen.

Deze citaten zijn geen bewijs van het bestaan van een dodenrijk. Dit woord kan zijn gebruikt
als bijvoorbeeld: naar het land of rijk der fabeltjes verwijzen en bijvoorbeeld het planten-
en dierenrijk.

In het bijbelboek Leviticus hoofdstuk 19 regels 19-31: "Jullie mogen je niet wenden tot hen, die
geesten oproepen en tot de waarzeggers, raadpleegt hen niet, daardoor zouden jullie je verontreinigen;
Ik ben jullie God."

In het bijbelboek Leviticus hoofdstuk 20 regel 6
En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na
te lopen, tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien.

In het bijbelboek Leviticus hoofdstuk 20 regel 27
Wanneer er mannen of vrouwen zouden zijn, die geesten bezweren of waarzeggen, dan moeten die gedood
worden en wel doordat men ze stenigt, ze hebben dit aan zichzelf te wijten.

In het bijbelboek Deuteronomium, hoofdstuk 18 regels 10-11 staat: "Er dient onder u niemand te worden
gevonden die …, noch iemand die de doden ondervraagt."

Het gebod van geesten bezweren suggereert op zijn minst het bestaan van geesten, anders hoeft het
gebod niet als een leefregel ingesteld te worden. Je wordt dus geacht geesten met rust te laten;
spiritisme is door de Almachtige verboden.

Bestaat er geesten?
Gezien het voorgaande zouden we voorzichtig ja moeten zeggen.
Wellicht worden spiritisten gefopt door demonen.

Reïncarnatie
Feit is, dat ruimschoots meer dan de helft van wereldbevolking gelooft
in een cyclus van reïncarnatie.
Feit is, dat sommige mensen herinneringen lijken te hebben aan een eerder leven,
dat zij hebben beleefd. Die feiten zijn soms controleerbaar.
Dit zijn sterke aanwijzingen dat mensen kunnen reïncarneren.
Daarmee is in de verste verte niet aangetoond dat iedereen weer een nieuw leven krijgt.
De Amerikaanse rabbijn Yonassan Gershom onderzocht dit verschijnsel
naar aanleiding van het geven van geestelijke hulp aan mensen
die 'onmogelijke herinneringen' hadden. Zo heeft hij zijn boek ook genoemd.


Volgende hoofdstuk Monotheïsme en wetenschap Hoofdmenu