Jezus

De geboorte van Jezus
De verwekking van Jezus in de schoot van zijn moeder Maria is door God zelf gebeurd.
Er is geen enkele reden, waarom we dit wonder niet kunnen accepteren:
als de Schepper kans gezien heeft om het gehele heelal te creëren met leven op aarde,
dan is 'de onbevlekte ontvangenis' naar verhouding veel eenvoudiger.
Josef van Nazareth, de timmerman, heeft Jezus als zijn zoon erkend.

Noch het juiste jaartal, noch de datum van Jezus' geboorte zijn bekend.
De datum van het kerstfeest is daardoor zeer omstreden.

Doordat Josef niet de biologische vader van Jezus is, is de stamboom van Josef niet meer interessant.
Sterker nog: Jezus stamt alleen via zijn moeder rechtstreeks af van koning David.
Het is een Joodse regel, dat men slechts mag huwen binnen één stam.
Dat hangt met het Israëlitische erfrecht samen.

De opvoeding van Jezus
Dat de Eeuwige nu net Maria gekozen heeft om Jezus te baren, wijst er op,
dat Maria een vlekkeloze vrouw was, dat wil zeggen: ze was vrij van zonden.
Ook Jozef gedroeg zich voorbeeldig.
Omdat dit gezin in een Joodse omgeving leefde, kunnen we dus rustig aannemen,
- dat Jezus als acht dagen oud jongetje besneden is,
- dat hij een perfect Joodse opvoeding heeft gekregen en
- dat hij op twaalfjarige leeftijd bar-mitswa deed.
- dat hij volbloed Joods was.

Jezus als rabbijn, als leraar
Jezus was een perfecte leraar.
Hij gaf zijn eigen uitleg over de Joodse wetten
die nog al eens afweek van de gangbare zienswijzen.
Hij gaf veel voorbeelden over de ethische levenswijze in de vorm van een parabel of een gelijkenis.
Zeer belangrijk was zijn "bergrede", waarin hij vertelt, wie gelukkig en zalig zijn.
Ook gaf hij het volk een standaard-gebed, het "Onze Vader".
Inhoudelijk is dat gebed acceptabel voor alle monotheïsten.
Het meest belangrijk was misschien wel, dat hij de Joodse wet niet wilde veranderen
maar juist zeer nauwkeurig ten uitvoer wilde brengen.
Niettemin hebben later veel "schriftgeleerden" zijn lessen al of niet bewust
onjuist uitgelegd en verder verteld. Hierover volgt meer.

Jezus als wonderdoener
Elke keer als Jezus een wonder verrichtte, dan gaf hij duidelijk aan,
dat hij daarvoor de kracht van zijn hemelse Vader kreeg.

Jezus als Koning der Joden
Dat Jezus Koning der Joden werd genoemd, betekent voor mij,
dat hij de wereldkampioen rechtvaardige en vrome was.
Hij was dus het grote voorbeeld, dat de Joden in zijn tijd zo nodig had.
Tijdens het bijbelse verleden daalde de geestelijke kwaliteit van het Joodse volk
van tijd tot tijd zodanig, dat de Eeuwige het nodig vond om een profeet naar Zijn volk te sturen.
Die profeet kon dan het geestelijk niveau wat proberen op te krikken.
Jezus zie ik op één lijn met Mozes, Jesaja en Mohammed.

Jezus, mens of god?
Op diverse plaatsen in het Oude Testament, onder andere bij de Tien Geboden,
is te lezen, dat de Schepper alleen en uitsluitend duldt, dat je tot Hem mag bidden,
tot de enige God, die bestaat.
Er is niets op tegen om voor een medemens bewondering of respect te hebben.
Maar mensen mogen niet verheerlijkt worden, want dat is een vorm van afgoderij.
Hoe kunnen Christenen dan tot Jezus bidden?
Hoe kunnen Rooms Katholieken tot Maria en heiligenbeelden bidden?
Wie hier zorgvuldig over nadenkt, komt tot de conclusie dat dit afgoderij is.
Sommige Christenen verdedigen dit door te stellen, dat Jezus een verschijningsvorm van God is.
Ik zal met zuiver bijbelse argumenten aantonen, dat dit een onjuiste aanname is.
 • Nergens in de bijbel staat, dat Jezus God is.
  Jezus zegt zelf zelfs nergens dat hij de messias is!
 • Nergens in de bijbel staat, dat Jezus al ten tijde van Adam en Eva bestond.
  Alleen Johannes lijkt dat te suggereren.
 • Jezus bidt tijdens zijn leven regelmatig.
  Bidden doe je tot God.
  Zou Jezus dan God kunnen zijn? Natuurlijk niet! Niemand bidt tot zichzelf!
 • Elke keer als Jezus een wonder verrichtte, dan gaf hij zelf duidelijk aan,
  dat hij daarvoor de kracht van God, zijn hemelse Vader, kreeg.
 • Elke keer is er sprake van een Vader en een Zoon.
  Dat heeft alleen zin als die relatie echt bestaat.
  Vader en Zoon zijn nooit één en hetzelfde wezen.
 • Vlak voordat Jezus aan het kruis sterft, vraagt hij de Eeuwige:
  "God, waarom heeft U mij verlaten?"
  Alleen al deze vraag sluit het uit, dat Jezus God zou zijn.
Triniteit
In de Christelijke leer wordt de drie-eenheid of triniteit genoemd.
Dit begrip wordt nergens in de bijbel genoemd.
Duidelijk is zonder meer, dat De Vader God is, terwijl met De Zoon Jezus wordt bedoeld.
Minder duidelijk is, wat men met de Heilige Geest en de triniteit bedoelt.
In het voorgaande is aangetoond, dat "Jezus = God" een onjuiste opvatting moet zijn,
dus de triniteit is, zo opgevat, een onzinnig begrip.

De lamp
Een lamp geeft alleen en uitsluitend licht als de lamp heel is en
als er voldoende stroom doorheen loopt.
In die zin behoren lamp, licht en stroom onlosmakelijk bij elkaar.
Op die manier bekeken zou je van een drie-eenheid kunnen spreken, maar zinvol is het niet.

Jezus als Messias?
Als ik in de tijd van Jezus geleefd zou hebben, dan had ik waarschijnlijk de neiging
om te geloven, dat Jezus de verwachte Messias was.
Maar na circa tweeduizend jaar geschiedenis-ervaring moet ik helaas vaststellen,
dat er bepaald nog geen duizendjarig vredesrijk is gesticht.
Erger nog, de "geestelijkheid" heeft in het verleden ronduit de beesten uitgehangen.
De Kerk werd een gigantisch stuk gereedschap om brute macht te verwerven.
Denk bijvoorbeeld aan de inquisitie.

God zei: "Buiten Mij is er geen verlosser!"
Ook dit is een aanwijzing dat Jezus de verlosser niet is.
Joden hebben zeker geen andere verlosser nodig dan God.

Een gelijkenis
Als een leerling in de klas wat kattekwaad uithaalt
dan krijgt hij zijn berisping of straf en dan is het voorbij.
Als de leerling niet voor zijn daden op wil komen en
zich wil verschuilen achter de rug van een medeleerling,
dan vinden we dat verachtelijk gedrag en
de leraar zal ongetwijfeld deze ongewenste deugniet trachten bij te sturen.
Het gaat dan niet meer om het kattenkwaad op zich
maar om de laffe en leugenachtige ontkenning en het verschuilen.
Dat weegt vele malen zwaarder!

Jezus als verlosser?
De Christenen menen, dat Jezus voor hun gestorven is aan het kruis om te boeten voor hun zonden.
Jezus was zo gezegd het ultieme offer.
Dit is intussen de kerngedachte van het Christendom geworden: het 'Evangelie' van Paulus.
Vergelijken we dit met de vorige paragraaf en je was het met de bijsturende leraar eens,
dan moet je tot de conclusie komen, dat Christenen menen,
dat zij zich achter Jezus als Messias kunnen verschuilen:
hij is immers als offer voor hun fouten de marteldood gestorven.
Dit is naar mijn smaak verre van een goede boodschap.
Het is zelfs één van de moreel slechtste, die ik bedenken kan!

Als jij in de fout gaat, dan behoor jij te boeten.
Als ik zondig, dan behoor ik rekenschap af te leggen en te boeten.
Je behoort de schuld niet aan een ander te geven! Zo simpel is het.

Elke dag kun je je oprechte spijt aan de Eeuwige tonen en kun je om vergeving smeken.
Bovendien is er voor Joden eenmaal per jaar, voor en op Grote Verzoendag,
gelegenheid al je zonden te overdenken, het goed te maken met je medemensen en
jouw relatie met de Eeuwige te zuiveren.


Uitspraken van Jezus

De vier Evangeliën
Wie de boeken Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes leest, die leest dan vier Joodse boeken
over het leven van Jezus van Nazareth. Dat zijn geen Christelijke boeken!
Sommige mensen vinden deze boeken antisemitisch, vooral Johannes, maar de verbale aanvallen
die op Joden worden gedaan zijn alleen en uitsluitend op afvallige Joden gericht.

Jezus was voor honderd procent Joods, een rabbijn, een profeet.
Hij heeft een aantal belangrijke uitspraken gedaan.

De Bergrede
"Gelukkig (of zalig) zijn zij ..." Dit is een wijze les voor elke monotheïst.

De Wet
Jezus geeft nadrukkelijk aan, dat hij niets, maar dan ook niets, geen tittel of jota,
aan de Joodse Wet wil veranderen.
Integendeel, hij wil hem volledig volbrengen en dat is hem ook gelukt.
Zo zou elke monotheïst moeten denken en leven, dan heb je een paradijs op aarde.

"Ik heb de wet volbracht" betekent volgens mij dat Jezus tijdens zijn leven kans heeft gezien
alle Joodse leefregels tenminste één maal uit te voeren.

"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan door mij."

Hieraan dient mijns inziens de volgende uitleg gegeven te worden:
 • "De Weg": het smalle pad, je levensweg, waarover je moet lopen
  de weg langs de G'Ddelijke regels, die je doen inzien, wat goed en wat slecht is.
  de weg van de rechtvaardige.
 • "de Waarheid": Ik (Jezus) vertel niets dan de waarheid.
 • "het Leven" is de levenswijze zoals God die heeft bedoeld.
 • "Niemand komt tot de Vader dan door mij":
  alleen als je mijn voorbeeldige levenswandel tracht na te volgen
  kom je te Zijner tijd in de nabijheid van God.
Dat is mijn interpretatie.

Volgende hoofdstuk Monotheïsme en wetenschap Hoofdmenu