De Messias

De Christenen hebben hun Messias of Verlosser al: Jezus van Nazareth.
Zij verwachten hem terug.
De Joden hebben hun Masjie'ach nog niet gezien.
Hun verlangen naar zijn komst laten zij duidelijk in hun dagelijkse 18-gebed horen.
Dit verschil tussen Jodendom en Christendom is één van de wortels van het antisemitisme.
Zowel Joden en Christenen wachten dus de (her-)komst van de Messias af.

Wat mag je van de Messias verwachten?
Hij zal het eeuwige Vredesrijk leiden. Een aanwijzing hierover wordt gegeven als Daniël een droom
van Nebucadnezar uitlegt. (Daniël 2:31-45.)
Alle rechtvaardigen, die ooit geleefd hebben, zullen volgens de profetieën van Ezechiël
weer reïncarneren en burgers worden van dit Paradijs.

Het kleurfilter
Een proefpersoon is bereid gedurende enige weken onophoudelijk een filter voor zijn ogen te dragen.
Door deze filters ziet hij alles in één kleur. De proefpersoon kiest zijn bekende lievelingskleur:
roze. De enige verschillen, die hij ziet zijn variaties in het roze van zeer donker tot zeer licht.
Na enige dagen is hij zich geen kleuren meer bewust, zelfs niet de kleur roze!

De noodzaak van het kwaad
Stel, dat we in paradijselijke omstandigheden zouden leven.
Dan zouden we na enige tijd niet meer het onderscheid tussen Goed en Kwaad kennen.
Dat is vergelijkbaar met de proef met het kleurfilter.
Misschien vind je dat prachtig.
Een reëel gevaar is, dat je je zegeningen na een tijd niet meer herkent.
Twee hoofddoelen van de het menselijk leven vallen dan weg:
--- het overwinnen van het Kwaad;
--- het eren van de Schepper.
Goed en kwaad zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Foute fundamenten
Het is mijn stelligste overtuiging, dat zowel het Jodendom als het Christendom
in haar fundamentele opvattingen enige fouten bevatten.
Fouten, die een diepe wig hebben kunnen drijven tussen Joden en Christenen.
Het wanbegrip zit bij de opvattingen over Jezus van Nazareth.
De Joden onderschatten Jezus volledig, negeren hem zelfs.
De Christenen overschatten hem veel te veel.
In de volgende tekst zal ik proberen Jezus van Nazareth in zijn juiste betekenis te laten zien,
uiteraard volgens mijn opvatting.

Problemen Joden verwachten De Masjie'ach.
Stuiten zij dan te Zijner tijd niet op dezelfde problematiek zoals hiervoor omschreven is?!
Hoe moet een Jood, een Christen en een Moslim zich tegenover de Verwachte gedragen?

"Projecteert" de veeldimensionale G'D zichzelf als een driedimensionaal wezen,
als Masjie'ach, opdat ik Hem in mensengestalte kan zien?
Zo ja, dan is Hij de Ee'wige zelf en dan mag ik Hem aanbidden en hem om vergeving van zonden vragen.
Zo nee, wat dan?

Zal Hij "de Rechterhand" van de Ee'wige zijn?
Mag ik hem dan aanbidden?
Nee! Want hij is dan niet G'D.
Overigens: G'D duldt geen enkele (af-)god(in) naast zich.

Het is overigens de vraag, of ik in de Messiaanse tijd nog zou zondigen,
want dat zal en kan niet de bedoeling zijn.

Deze twee opvattingen over de aard van de Masjie'ach, golden die ook voor Jezus?
Wat hebben de Joden voor glasharde argumenten om te beweren
dat Jezus de Masjie'ach niet kan zijn?
Alleen de tweeduizend jaren ellende na zijn leven op aarde?
Zijn alle profetieën dan zinloos geweest?
Met deze vragen erken ik overigens niet, dat Jezus de Messias was/is
maar ik wil wel de mogelijkheid serieus onderzoeken,
of er wellicht 2000 jaren lang iets mis is gegaan.
Per slot van rekening zijn de Joodse en Christelijke opvattingen
zowel letterlijk als figuurlijk strijdig.
Omdat we vaak in één van de twee strijdende kampen zitten,
is objectiviteit buitengewoon moeilijk en altijd kan je het irrationele gevoel bekruipen,
dat je een verrader zou kunnen worden, ondanks goud-eerlijke argumentering.


Volgende hoofdstuk Monotheïsme en wetenschap Hoofdmenu